1394/10/30 چهارشنبه

اعضای هیات علمی گروه الهیات پیام نور استان همدان

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 مهدی غفاری نوین الهیات ملایر
2 زینب انجم شعاع الهیات سامن
3 مهدی جوادی فقه و اصول رزن
4 محمد کریم حجازی حقوق  بهار
5 محمد رسولی الهیات قهاوند
6 دکتر نعمت اله عبدی اقدم لرومی فلسفه تویسرکان
7 مریم فخاریان حقوق بهار
8 الهام رضایی فقه و حقوق نهاوند