1394/10/30 چهارشنبه
اعضای هیات علمی گروه مدیریت حسابداری پیام نور استان همدان
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکتر محمدمهدی محبی مدیریت همدان
2 دکتر مرتضی مرادی مدیریت ملایر
3 دكتر جعفر زرین حسابداری اسداباد
4 دکترعلیرضا عقیقی مدیریت همدان
5 دكترصاحبه محمدیان منصور علوم اقتصادی بهار
6 علی صفایی شکیب مدیریت بهار
7 علی بختیاری مدیریت تویسرکان
8 مريم موسیوند مدیریت صالح آباد
9 سید علی اکبر حسین زاده اطاقسرا مدیریت صنعتی بهار
10 سعید شهابی نیا مدیریت کبودراهنگ
11 مجید بالایی حسابداری همدان
12 دكتر سمیرا سیف حسابداری نهاوند
13 دکتر سعید کیان پور  علوم اقتصاد ملایر
14 غلامرضا کرمی حسابداری کبودراهنگ