1394/10/30 چهارشنبه
اعضای هیات علمی گروه هنر و معماری پیام نور استان همدان
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 خلیل گودرزی سروش مهندسی معماری همدان
3 ناصر مقدم پور طراحی صنعتی اسداباد
4 علیرضا فرهنگی خانقاه مهندسی معماری   رزن