1394/10/30 چهارشنبه
اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات پیام نور استان همدان
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی زبان و ادبیات فارسی همدان
2 دکتر اکبر شاملو جانی بیک زبان و ادبیات فارسی ملایر
3 مریم شفیعی تابان زبان و ادبیات فارسی اسداباد
4 بیتا رضایی زبان و ادبیات فارسی کبودرآهنگ
5 مریم احمدی زبان و ادبیات فارسی رزن
6 دکتر یحیی عطایی زبان و ادبیات فارسی رزن
7 مظفر اکبری مفاخر زبان و ادبیات عرب دمق