1394/10/30 چهارشنبه
اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات پیام نور استان همدان
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 دکتر اکبر شاملو جانی بیک زبان و ادبیات فارسی ملایر
2 دکتر مریم شفیعی تابان زبان و ادبیات فارسی اسداباد
3 دکتر بیتا رضایی زبان و ادبیات فارسی کبودرآهنگ
4 دکتر مریم احمدی زبان و ادبیات فارسی رزن
5 دکتر یحیی عطایی زبان و ادبیات فارسی رزن
6 مظفر اکبری مفاخر زبان و ادبیات عرب دمق