1394/10/30 چهارشنبه

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
سعید مهدوی پارسا مدیر مالی استان همدان 08132546848
خانم حاتمی مسئول رسیدگی به اسناد و اعتبارات استان داخلی 181
خانم رنجبردار مسئول حقوق و دستمزد استان 08132542455
خانم کوکائیان مسئول درامد و شهریه دانشجویی استان داخلی 141
حمید کاویانی نیک مسئول دریافت و پرداخت استان داخلی181
محمدرضا بیات کارپرداز داخلی 188
حسن زرین پور بایگانی امور مالی داخلی 182
علی آسیایی تنظیم حسابها داخلی 112

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841