1394/10/30 چهارشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
مجید مرادی مدیر امور آموزشي استان ...
خانم رضایی کارشناس خدمات آموزشی داخلی 150
علی قیاسوند کاربر ارشد گلستان 08132545795 داخلي 117
خانم فرامرزی کارشناس دانش آموختگان داخلی 113
خانم دالوند کارشناس دانش آموختگان داخلی 113
خانم متینی صدر کارشناس دانش آموختگان داخلی 120
حبیب اله حمیدی نکو کارشناس دانش آموختگان داخلی 153
خانم دكتر عطار کارشناس امور اساتید و حق التدریس 08132545797
 

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841