1394/10/30 چهارشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
صادق ذوقی احسان مدیر امور اداری استان 08132546730
محمد طاهری کارشناس اداری داخلی 136
حجت اله افشاری کارشناس اداری داخلی 178
خانم بهرامی سنا کارشناس اداری 08132546846
خانم نیک خصلت کارشناس اداری 08132545792
محمدرضا آقایی دبیرخانه داخلی 147
 

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841