1394/11/1 پنجشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
علی اصغر سراجیان مدیر فرهنگی استان 08132545793
خانم شکوهی سلگی مدیر تربیت بدنی استان 08132546672
خانم مجیدی کارشناس فرهنگی 08132546672
علیرضا هاشمی فرید مسئول امور دانشجویان استان 08132545795
عباس ابراهیمی کارشناس فرهنگی داخلی 136