كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1397/3/23 چهارشنبه
ردیف عنوان خدمت توضیحات
1 پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و ارتباط با صنعت نمایش
2 ارائه تسهیلات آموزشی به دانشجویان(مهمان ، انتقال و بازگشت به تحصیل) نمایش
3 رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه علوم و فناوری نمایش
4 ارائه مدارک دانش آموختگی نمایش
5 اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان نمایش
6 تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی نمایش
7 اعزام و انتقال اعضای هیات علمی نمایش
8 پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمی نمایش