1394/10/30 چهارشنبه

اعضای هیات علمی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور استان همدان

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرکز
1 ابراهیم مختاری نبی علم اطلاعات و دانش شناسی ملایر
2 دکتر حسین ذوالفقاری علوم تربیتی تویسرکان
3 دکتر حمید رضا اکبری کیا روانشناسی ملایر
4 دکتر نصراله عرفانی روانشناسی  همدان
5 دکتر یداله خرم آبادی روانشناسی   کبودرآهنگ
6 دکترفریدون یزدانی علوم تربیتی نهاوند
7 دکتر زینب مقدم علوم تربیتی کبودراهنگ
8 دکتر مادح دستمرد علوم تربیتی بهار
9 دكتر مریم بخشش علوم تربیتی ملایر
10 دکتر مریم درویشی علوم تربیتی رزن
11 مهران رشیدی روانشناسی نهاوند