1394/10/30 چهارشنبه
شماره تماس مسئولان آموزش مراکز و واحدهای استان
 
ردیف نام و نام خانوادگی مرکز شماره
1 مرتضی بیات همدان 08132542373
2 مهدی یاوند زاهدی اسدآباد 08133116798
3 مهین عسگری رزن 08136224690
4 حمید زارعی احمدی کبودراهنگ 08135225447
5 رحیم مالمیر تویسرکان 08134926001
6 مهدی خزایی ملایر 08133351005
7 وحید یلفانی بهار 08134509253
8 محمد چهارده چلیکی قهاوند 08138463050
9 روح اله پناه آبادی فامنین 08136826830
10 شهرزاد صارمی نهاوند 08133271260
11 مهین عسگری دمق 08136224690
12 مدینه محمدزاده صالح آباد 08134624407
13 مجید رضایی قروه 08136465920